van Kasteren ICTALGEMENE VOORWAARDEN van Kasteren ICT

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met, abonnementen bij van Kasteren ICT, gevestigd te Berkel-Enschot, hierna te noemen “de opdrachtnemer”. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper of abonnee zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever” of "de wederpartij".
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Indien en voor zover in rechte de nietigheid van een der bepalingen van deze algemene voorwaarden komt vast te staan, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich ten aanzien van een nietige bepaling zich in te spannen nader overeen te komen.
 6. Abonnementen lopen tot het eind van het kalenderjaar, ongeacht de datum waarop het abonnement in het betreffende kalenderjaar is afgesloten.
 7. Op alle abonnementen is het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 8. Abonnementen dienen uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van ieder kalenderjaar schriftelijk, per aangetekende brief, te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement tot wederopzegging voor de duur van één kalenderjaar voortduurt.
 9. Nadat op de wijze zoals hierboven in lid 8 genoemd is opgezegd, kan de wederpartij nog gedurende een periode van zes maanden van de door de opdrachtnemer aangeboden diensten gebruik maken. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze periode eenzijdig te bekorten.

Artikel 2: overeenkomsten

 1. Tussen partijen geldende afspraken kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijke worden overeengekomen.
 3. Opdrachtgever verklaart met het verstrekken van de opdracht tevens een machtiging af te geven tot automatische incasso van verschuldigde gelden door opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal ter kennisgeving een factuur aan opdrachtgever zenden.

Artikel 3: aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden haar niet, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrij­blijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkda­gen na ont­vangst het aanbod te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospec­tussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gege­vens en promotiemateriaal alsmede andere door de opdrachtnemer verstrekte gegevens binden haar niet.

Artikel 4: prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht zijn af magazijn en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals mate­rialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belas­tingen, vracht en assurantie, etc.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te belasten. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: inschakeling van derden

 1. De opdrachtnemer is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen, derden in te schakelen.

Artikel 6: levering

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. voortijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn voor herstel worden gegund.
 3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd.
 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.
 5. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden in de macht van de opdrachtnemer bevinden, blijft bij de opdrachtgever berusten. De opdrachtgever is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van de opdrachtnemer bevinden. Gebruiker is niet aansprakelijk indien de oorzaak van het niet c.q. niet goed uitvoeren van de opdracht gelegen is in aan de opdrachtgever toebehorende zaken.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan de opdrachtgever te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.
  De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever de opdrachtnemer in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de door de opdrachtnemer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van 1 [één] maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. De opdrachtnemer is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 7:  uitvoering opdracht

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, ten gevolge van aan de opdrachtnemer niet bekende of onvoorziene omstandigheden, c.q. overmacht, dan heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht te wijzigen, tenzij dat ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
 3. Alle onkosten welke door de opdrachtnemer worden gemaakt bij uitvoering van de opdracht komen geheel voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

Artikel 8: transport

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De opdrachtgever dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.
 4. De opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 6.

Artikel 9: reclames

 1. De opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of de beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 6. De opdrachtnemer dient gedurende een redelijke termijn in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal de opdrachtnemer gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/op­nieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 8. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de opdrachtgever nog enig ­recht van reclame toekomt.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt het recht van reclame.
 10. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
 11. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 12. In geval van terechte reclames zal de schade worden vergoed met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10: aansprakelijkheid en garantie

 1. De opdrachtnemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de opdrachtnemer inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de opdrachtnemer gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, geïnstalleerde en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen die reeds op het moment van levering aanwezig waren, verplicht de opdrachtnemer zich die materialen/zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of te installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 5. De opdrachtnemer staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien door de opdrachtnemer geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 7. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de opdrachtnemer tot vergoeding van  vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 8. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens de opdrachtnemer en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de opdrachtnemer of van een derde namens de opdrachtnemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring [opslag] van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;
  2. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door de opdrachtnemer of door een door de opdrachtnemer ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 11: betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien vanwege omstandigheden niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 15% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de opdrachtgever, ter zake van buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een minimum van € 150,00;
  3. heeft de opdrachtnemer het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden.
 4. Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de opdrachtnemer heeft, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering[en]. Het recht op verrekening bestaat evenmin indien de opdrachtgever [voorlopige] surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn gebleven.

Artikel 12: overmacht

 1. In geval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krach­tens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de opdrachtnemer, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de opdrachtnemer, is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den.
  Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. In geval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke mocht blijven aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot [voorlopige] surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming door de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich om de zaken die zij onder zich heeft gedurende bovenbedoelde periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel blijven het auteursrecht en voorts alle intellectuele eigendomsrechten op alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde software en/of ander materiaal waarop auteursrecht rust, berusten bij de opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De opdrachtgever zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, op door de opdrachtnemer voorgeschreven wijze.
  Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de opdrachtgever, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad € 25.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeis­baar, onvermin­derd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 4. Ingeval de opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen en voornoemde bedragen met de koopsom te verrekenen.
 5. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: pand/warrantage

 1. Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen [warrantage], daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 15: intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de opdrachtnemer.
 2. Indien door de opdrachtnemer moet worden erkend of door een Nederland­se rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgesteld dat enige door de opdrachtnemer geleverde zaak wel inbreuk maakt op rech­ten van derden, zal de opdrachtnemer, ter zijner keuze na overleg met de opdrachtgever de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licen­tie­recht ter zake ver­werven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbeta­ling van de betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin­gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De opdrachtgever verliest even­wel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de opdrachtnemer niet tijdig en volle­dig over aanspra­ken van derden als hiervoor be­doeld, heeft geïnformeerd.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen mogelijke aanspraken van derden.
 4. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intel­lectuele eigendom met betrekking tot het standaard­pakket berusten en blijven behoren toe aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal aandui­dingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat het standaard­pakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 5. Het is de opdrachtnemer toegestaan technische maatrege­len te nemen ter bescherming van zijn rechten. De opdrachtgever is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsge­heimen van de opdrachtnemer kan bevatten. De opdrachtgever zal voornoemde informatie strikt vertrouwelijk en geheim behandelen op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,--.

Artikel 16: faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, [voorlo­pige] surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslag­legging, onder curatelestelling of anderszins de beschik­kingsbevoegd­heid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan ver­liest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de [voorlopige] surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

Artikel 17: annulering en ontbinding

 1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub a van dit artikel is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien tussen partijen overeengekomen. Alsdan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de afgesproken prijs en vergoeding van alle door de opdrachtnemer ter zake gemaakte kosten, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
 4. Voorts is de opdrachtgever tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake.
 5. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18: vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij [hadden] kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe[s]t worden.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te kunnen houden.
 3. Al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt, in verband met de door de opdrachtnemer te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de opdrachtnemer zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Partijen staan er voor in dat aan hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel wordt opgelegd.
 5. De opdrachtnemer verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de opdrachtgever terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de opdrachtgever daarom heeft verzocht.

Artikel 19: medewerking door de opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtnemer wenst dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal deze de opdrachtnemer tijdig alle nuttige en nood­zakelijke/relevante gegevens of inlichtingen ver­schaffen.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en een juiste toepassing van de geleverde zaken en/of programmatuur, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
 3. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, mate­rialen of gegevens op informatiedragers ter beschik­king zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specifica­ties.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelij­ke gegevens niet, niet tijdig of niet overeen­kom­stig de afspraken voormeld, ter beschikking van de opdrachtnemer staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschor­ting van de uit­voering van de overeenkomst leiden en kunnen door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 20: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter van de Rechtbank Breda.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de opdrachtnemer maatwerkprogrammatuur speciaal voor de opdrachtgever ontwik­kelt. Onder de term programmatuur wordt verstaan de computer­pro­gramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 21: ontwikkeling van programmatuur

 1. De opdrachtnemer specificeert schriftelijk welke programma­tuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De opdrachtnemer zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden ter zake door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de opdrachtnemer de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf­gaande fase schriftelijk heeft goedge­keurd.
 3. De opdrachtgever kan zonder beperking gebruik maken van de door de opdrachtnemer opgeleverde programmatuur/fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.

Artikel 22: wijzigingen en meerwerk

 1. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaam­heden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
 2. Indien voor de opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tevoren inlich­ten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvul­ling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat naast de overeen­gekomen prijs extra kosten in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 23: oplevering en acceptatie

 1. De opdrachtnemer zal de te ontwikkelen programmatuur conform opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de opdrachtgever leve­ren.
 2. Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te tes­ten. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de opdrachtgever samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.
 3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hierover schriftelijk en gedetail­leerd infor­meren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onder­bro­ken, totdat de opdrachtnemer de gebre­ken heeft hersteld.
 4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schrif­telijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onmiddellijk na afloop van de test­periode in een schriftelijk en gedetailleerd accep­ta­tieverslag over de gebreken informeren. De opdrachtnemer zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een rede­lijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwik­keld. In alle andere gevallen zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 5. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na ge­bruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afge­sproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aan­vaard na acceptatie door de opdrachtgever, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnfor­meerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

Artikel 24: garantie

 1. Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding/oplevering zal de opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken herstel­len, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastge­legde specificaties voldoet. De opdrachtnemer garan­deert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoe­ren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastge­steld. Herstel van eventu­eel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garan­tie. De garantie is niet van toepassing als de programma­tuur door anderen dan de opdrachtnemer is gewij­zigd en/of bewerkt.

GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht tot het gebruik van algemeen beschik­bare en niet speciaal voor een wederpartij ontwik­kelde programmatuur [standaardpakket] verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de opdrachtgever is gewij­zigd of uitgebreid.

Onder de term programmatuur wordt ver­staan de computerprogramma's vastgelegd op voor de compu­ter leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 25: gebruiksrecht

 1. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever slechts het niet-exclu­sieve recht tot het gebruik van het standaard­pakket.
 2. Het standaardpakket kan door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Het is de opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toege­staan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij de opdrachtnemer afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de opdrachtgever niet worden ge­bruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oor­spronkelijke materiaal.
 4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het standaardpakket te verko­pen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De opdrachtgever zal het standaardpakket niet wijzi­gen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden ge­bruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.

Artikel 26: standaardpakket van toeleverancier

 1. Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van toeleverancier, zijn de bepa­lingen van die overeenkomsten van toepassing. De opdrachtnemer zal wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

ONDERHOUD

Artikel 27: onderhoud

 1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de opdrachtnemer de geconstateerde gebreken aan de opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal de opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele gebreken her­stellen.
 2. De opdrachtnemer kan de kosten van herstel in reke­ning brengen in geval van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan de opdrachtnemer is gewijzigd of wordt onderhou­den. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten zal de opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeter­de ver­sies van het standaardpakket deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. 3 maanden na het be­schik­baar stellen van een verbeterde versie is de opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventue­le gebreken in de oude versie. Voor het ter be­schik­king stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en func­ties is de opdrachtgever een door de opdrachtnemer vastgestelde vergoeding verschuldigd.

OVEREENKOMST

 

Bedrijfsnaam :
Contactpersoon :
(rechtsgeldig vertegenwoordiger) 
Adres :
Postcode + Woonplaats :
Telefoon :
Bank/Giro nr. :

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden zoals op de vorige pagina’s is beschreven. En zijn dan ook akkoord bevonden.
Ondergetekende verklaart voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van van Kasteren ICT, welke tussen partijen zijn overeengekomen en deel uitmaken van deze overeenkomst. Ondergetekende verklaart tevens dat eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VeesaloOnline.nl B.V. om het betreffende bedrag jaarlijks af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende en ontvangt hiervan vooraf een factuur. Het maximaal bedrag wat wordt afgeschreven is € 98,00 excl. BTW (€ 116,62 incl. BTW), behoudens prijswijzigingen.

Als de ondergetekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

 

Datum                      ________________

 

Handtekening          ________________________________
rechtsgeldig vertegenwoordiger

 

Graag retour sturen aan:

van Kasteren ICT
Heikantsebaan 4A
5056 PL  Berkel-Enschot

Fax: 013-5339728